تولیدکننده ها

خرید شارژ

ارتباط بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی

ارتباط بین بهداشت روانی  و پیشرفت تحصیلی

تعداد صفحه: 81

بیان مسئله: در تعریف اول بهداشت روانی به معنای سلامتی فکر است و منظور نشان دادن وضع مثبت و سلامت روانی و راههای دست یابی به آن است که در تعامل فرد و اجتماع نقشر موثری را میتواند به عهده بگیرد لازم است معیارهای سلامت روانی مشخص گردد.تا بتوان با توجه به آنها بیماری روانی را شناخت و در نتیجه برای احراز سلامت روانی فعالیت خود و از بیماری روانی دور ماند. 

جزییات بیشتر


6,800 تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول

مقدمه ................................................................................................................................. 3-1

اهمیت و ضرورت پژوهش .............................................................................................. 10

هدف پژوهش .................................................................................................................... 12

فرضیه پژوهش .................................................................................................................. 12

متغیرهای پژوهش ............................................................................................................. 13

تعاریف اصطلاحات  ........................................................................................................ 15

فصل دوم

چهارچوب نظری و پیشینه های تحقیق .......................................................................... 16

تاریخچه ............................................................................................................................. 18

چهارچوب نظری پژوهش ................................................................................................ 20

تعریف بهداشت روانی ..................................................................................................... 22

اهمیت و ضرورت بهداشت روانی .................................................................................. 26

هدف بهداشت روانی ....................................................................................................... 31

پیشرفت تحصیلی .............................................................................................................. 32

آزمونهای پیشرفت تحصیلی ............................................................................................. 37

انگیزش و پیشرفت تحصیلی ........................................................................................... 38

پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور.......................................................... 39

بهداشت روانی و بهنجاری .............................................................................................. 41

بهداشت روانی و بیماری روانی ...................................................................................... 43

علل و افزایش شیوع بیماری های روانی ........................................................................ 47

ملاک بهداشت روانی که فهرست شده ........................................................................... 51

 مکتب بوم شناسی در بهداشت روانی ........................................................................... 53

اصول تکاملی بهداشت روانی در مکتب اسلام ............................................................. 54

نقش اسلام در سلامت جسمی و روحی فرد و جامعه تاثیر دین و دعا بر بهداشت روانی     56

تاثیر دعا بر سلامت روانی ............................................................................................... 57

چگونه به بهداشت روانی خود کمک کنیم .................................................................... 60

پیشینه تحقیق ..................................................................................................................... 64

فصل سوم:

جامعه کلی پژوهش........................................................................................................... 74

جامعه آماری ..................................................................................................................... 74

نمونه آماری و نمونه گیری .............................................................................................. 75

روش پژوهش .................................................................................................................... 75

ابزار پژوهش....................................................................................................................... 75